Política de privacitat

Política de privacitat

EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U. (d’ara endavant, EDITORIAL BARCANOVA i/o responsable del tractament).

Al web, hi ha formularis de contacte que requereixen que complimenti les seves dades personals en els camps establerts a tal efecte.

Per a EDITORIAL BARCANOVA és important la seva privacitat. Per això, assumim la responsabilitat de complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades i tenim l’objectiu de tractar les seves dades de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat.

EDITORIAL BARCANOVA es reserva la facultat de modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o dels procediments o finalitats de tractament de les seves dades. En els esmentats supòsits, EDITORIAL BARCANOVA li notificarà prèviament o anunciarà els canvis realitzats, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que sigui necessari, la seva acceptació als mateixos. EDITORIAL BARCANOVA no realitzarà en la mateixa canvis retroactius que redueixin els seus drets llevat que sigui requerit legalment.

En aquest document expliquem qui és el responsable de tractament, amb quina finalitat es tractarà la seva informació personal, la legitimació per al tractament, a qui podem comunicar la seva informació personal, com l’obtenim, els drets que li assisteixen i els processos que hem disposat per protegir les seves dades.

A tals efectes i, de conformitat amb el disposat en Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD); EDITORIAL BARCANOVA li informa del tractament que realitza de les dades personals que proporciona a EDITORIAL BARCANOVA, que seran inclosos en un fitxer del qual aquesta entitat és responsable i sobre el qual s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent.

En aquest sentit i, conforme a l’establert en la legislació vigent, a continuació li detallem la informació sobre el tractament que EDITORIAL BARCANOVA realitza sobre les seves dades.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

EDITORIAL BARCANOVA, S.A.U.

Parc Empresarial 22@, Edifici D, Carrer de Bac de Roda, 64, Planta 1ª, Local B. 08019 - Barcelona

C.I.F. nº A-08644122

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona

TOMO: 4339 – LIBRO: 3673, secc. 2ª - FOLIO: 134 - HOJA: M-45957

Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades és l’encarregat de protegir el dret fonamental a la protecció de dades i del compliment de la normativa vigent aplicable a aquesta matèria en EDITORIAL BARCANOVA. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de EDITORIAL BARCANOVA en la següent adreça electrònica: dpo@anaya.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

En el supòsit que utilitzi el web per sol·licitar informació o contractar productes o serveis; EDITORIAL BARCANOVA tracta les dades que ens facilita a fi d’enviar-li les condicions sol·licitades tendents a la subscripció del corresponent Contracte de prestació de serveis i/o subministrament de productes (d’ara endavant, el Contracte), així com per gestionar les consultes que ens realitza tant telefònicament, per correu postal, electrònic com si utilitza el nostre web emplenant els formularis establerts a l’efecte.

Una vegada subscrit el Contracte, EDITORIAL BARCANOVA tractarà les seves dades per gestionar la relació contractual, prestar-li els serveis i/o subministrar-li els productes que contracta i solucionar les incidències que poguessin produir-se en el mateix, avaluar la seva solvència patrimonial i de crèdit a fi de valorar el risc previ a la contractació i realitzar la gestió comptable, fiscal i administrativa amb els nostres clients. A aquests efectes li informem que, una vegada que ens proporcioni el seu correu electrònic, aquest serà utilitzat com a medi principal de comunicació amb vostè en tots els assumptes derivats de la gestió contractual.

En ambdós supòsits, si ho consent prèviament, tractarem les seves dades per realitzar accions informatives i promocionals, per qualsevol medi inclosos els electrònics. A tals efectes, haurà d’acceptar la seva recepció, per correu postal, electrònic i fins i tot per serveis mòbils, podent revocar aquest consentiment en qualsevol moment mitjançant l’enllaç automàtic que s’inclourà a tals efectes en les comunicacions comercials que rebi, en el seu cas o mitjançant correu electrònic dirigit a barcanova_legal@anaya.es. En el supòsit que manifesti el seu desig que les seves dades no siguin tractades per a la remissió de comunicacions comercials, EDITORIAL BARCANOVA li informa que pot inscriure’s en els sistemes d’exclusió publicitària. A tals efectes, pot consultar la informació publicada en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en qualitat d’autoritat de control competent.

Per interessos legítims, podrem elaborar enquestes i/o estadístiques d’ús dels nostres serveis i/o productes, d’eficiència dels mateixos, impacte de mercat, etc; a fi de realitzar millores, detectar deficiències i incidències i desenvolupaments d’eines i nous serveis o productes. A aquests efectes, podrem elaborar un perfil de Clientes, però no prendrem decisions automatitzades partint de l’esmentat perfil que poguessin menyscabar els seus drets.

En el supòsit que utilitzi el web per remetre’ns el seu currículum complimentant els formularis establerts a tal efecte o ens el remeti per qualsevol altra via, EDITORIAL BARCANOVA tracta les dades que ens facilita a fi de gestionar la seva candidatura per als processos de selecció dels llocs vacants que ofereixi.

Finalment, li informem que EDITORIAL BARCANOVA utilitza cookies a l’esmentat web d’acord amb el detallat en la nostra Política de Cookies.

EDITORIAL BARCANOVA registra adreces IP per fer un seguiment de la sessió d’un usuari. Això li dona a EDITORIAL BARCANOVA una idea de quines parts del nostre lloc web estan sent visitades pels usuaris. No establim enllaços entre les adreces IP i cap dada que permeti fer una identificació personal dels usuaris. Això significa que, encara que es faci un seguiment de la seva sessió, aquesta romandrà totalment en l’anonimat.

EDITORIAL BARCANOVA podrà enviar-li, si en algun moment vostè ha consentit i proporcionat la seva adreça electrònica, conforme a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informació relacionada amb les seves pàgines a Internet i altres productes i serveis que consideri que puguin arribar a ser del seu interès. Sempre tindrà l’opció de donar-se de baixa de la llista, de manera que no rebrà més aquesta classe de missatges.

El tractament de dades per a altres finalitats diferents a les detallades anteriorment requerirà una base de legitimació o el consentiment previ i explícit en cada cas.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades, tant si és client o proveïdor, és l’execució del Contracte subscrit amb EDITORIAL BARCANOVA o per a l’aplicació sota la seva petició de mesures precontractuals.

El tractament de les seves dades basats en interessos legítims de EDITORIAL BARCANOVA es realitzarà, en tot cas, amb el màxim rigor i respecte a la seva privacitat, drets i llibertats; sense que en cap cas s’utilitzin amb finalitats que menyscabin els seus drets en aquest sentit.

Així mateix, en interès legítim EDITORIAL BARCANOVA tractarà dades de les persones físiques i/o empresaris individuals que siguin necessàries amb la finalitat del Contracte, tractant únicament les dades mínimes per a la seva localització professional i només amb la finalitat de mantenir la relació respecte al contracte subscrit amb la persona jurídica en la qual l’afectat treballi i/o presti els seus serveis.

El tractament de les seves dades per a la remissió d’informació a consultes que sol·liciti, comunicacions comercials per diferents mitjans (inclosos mitjans electrònics) i per a la gestió del seu currículum estarà basat en el seu consentiment.

El tractament de les seves dades per a finalitats establertes en l’aparatado anterior i que estiguin basats en el consentiment que se li sol·licita podrà ser revocat en qualsevol moment, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del Contracte subscrit, en el seu cas, amb EDITORIAL BARCANOVA.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

EDITORIAL BARCANOVA podrà comunicar les seves dades a altres entitats pertanyents a EDITORIAL BARCANOVA, sempre que ho consenti. En altres supòsits, no es preveuen comunicacions de dades a tercers tret d’obligació legal. Les esmentades comunicacions s’efectuaran, en tot cas, complint totes les garanties legalment previstes. Les esmentades comunicacions de dades seran les següents.

En el supòsit de contemplar-se una altra possibilitat de comunicació de les seves dades a tercers, EDITORIAL BARCANOVA sol·licitarà el seu consentiment.

Sense perjudici de l’anterior, EDITORIAL BARCANOVA li informa que la prestació d’alguns dels seus Serveis i/o productes, requereixen de l’emmagatzemament a les instal·lacions de EDITORIAL BARCANOVA i o de tercers i accés per aquesta o per tercers a les seves dades, comprometent-se EDITORIAL BARCANOVA a complir el disposat en la legislació vigent aplicable. A aquests efectes, EDITORIAL BARCANOVA li informa que realitzarà encàrrecs de tractaments a tercers o altres societats pertanyents al EDITORIAL BARCANOVA tals com els serveis d’administració, serveis financers i de comptabilitat, serveis jurídics, auditories i emmagatzemament tant en servidors físics com al núvol i prestació de serveis de sistemes amb terceres entitats amb les quals EDITORIAL BARCANOVA tingui acords subscrits i, en el seu cas, serveis amb terceres companyies a les quals EDITORIAL BARCANOVA podria confiar els processos de selecció duts a terme. Els esmentats encàrrecs de tractaments poden requerir transferències internacionals de dades, realitzant-se les mateixes sempre a països de la Unió Europea, escut de privacitat dels EUA o que comptin amb un nivell adequat de protecció de conformitat amb la normativa vigent.

Quins són els seus drets quan ens facilita les dades?

Pot exercir els drets que li confereix la normativa vigent de protecció de dades: dret d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.

Accés: permet al titular de les dades obtenir informació sobre si EDITORIAL BARCANOVA tracta dades personals que li concerneixen o no i, en tal cas, dret a obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.

Supressió: permet que les dades siguin suprimides i deixin de tractar-se per EDITORIAL BARCANOVA tret que existeixi obligació legal de conservar-los i/o no prevalguin altres motius legítims per al seu tractament per EDITORIAL BARCANOVA conforme a la normativa vigent.

Limitació: sota les condicions establertes legalment, permet que el tractament de dades es paralitzi, de tal manera que s’eviti per part de EDITORIAL BARCANOVA el seu tractament en un futur, que únicament els conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Oposició: permet al titular que en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, puguin oposar-se al tractament de les seves dades. EDITORIAL BARCANOVA deixarà de tractar les dades, tret de per motius legals, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat: permet al titular rebre les seves dades personals i poder transmetre’ls directament a un altre responsable en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Per a l’exercici d’aquest dret, serà necessari que el titular proporcioni un correu electrònic vàlid.

La sol·licitud haurà de dirigir-se a EDITORIAL BARCANOVA com responsable del fitxer, a la direcció postal o electrònica que en l’apartat “Responsable de Tractament” d’aquesta clàusula o al Delegat de Protecció de Dades, indicant la referència “Protecció de Dades”. A la sol·licitud es farà constar: Anomeni, cognoms, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, petició en la qual es concreta la sol·licitud i domicili a efectes de notificacions. En cas de no estar satisfet amb la resposta de EDITORIAL BARCANOVA davant de l’exercici dels seus drets, té dret a reclamar davant de l’Autoritat de Control la tutela dels mateixos.

Sense perjudici de l’anterior, qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si EDITORIAL BARCANOVA està tractant dades personals que li concerneixin o no.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals objecte de tractament per EDITORIAL BARCANOVA han estat proporcionats per vostè mateix mitjançant la subscripció del Contracte, en el seu cas. EDITORIAL BARCANOVA tractarà dades de les persones físiques i/o empresaris individuals que siguin necessàries amb la finalitat del Contracte, tractant únicament les dades mínimes per a la seva localització professional i només amb la finalitat de mantenir la relació respecte al contracte subscrit amb la persona jurídica en la qual l’afectat treballi i/o presti els seus serveis. En l’esmentat supòsit, EDITORIAL BARCANOVA li informa del tractament de les següents categories de dades:

Dades Identificatives

Adreces postals i electròniques

Informació comercial

Informació contractual

Dades econòmiques i de facturació

No es tracten dades especialment protegides

Si emplena formularis per realitzar consultes o sol·licitar informació EDITORIAL BARCANOVA només tractarà les dades que requereixen els mateixos i, en especial, el seu nom i adreça electrònica.

En el supòsit que les dades hagin estat proporcionats per vostè mateix mitjançant l’enviament a EDITORIAL BARCANOVA del seu currículum. EDITORIAL BARCANOVA li informa del tractament de les següents categories de dades, informant-lo que podrà completar les seves dades mitjançant la recabación de dades que vostè publiqui a les diferents xarxes socials en les quals tingui perfil públic, per ser tractats conforme a la present política de privacitat. No obstant això, a l’esmentada xarxa social les seves dades es regiran per les polítiques de privacitat de la mateixa.

Dades Identificatives

Adreces postals, electròniques i telèfon

Formació acadèmica

Experiència professional

Dades econòmiques sobre bandes salarials aplicables

No es tracten dades especialment protegides

Exactitud de les dades i majoria d’edat. Vostè garanteix que és major d’edat o més gran de catorze anys conforme a la normativa vigent en matèria de protecció de dades (o que les esmentades dades s’han facilitat amb el consentiment dels seus pares o tutors legals) i que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

Durant quant temps emmagatzemarem les seves dades?

EDITORIAL BARCANOVA li informa que tractarà i emmagatzemarà les seves dades sempre i quan sigui necessari per a l’execució del Contracte i aquest es trobi vigent i a fi de poder utilitzar-los conforme a la finalitat i base jurídica del tractament per la qual van ser recollits. Una vegada finalitzat el Contracte, mantindrem les seves dades personals durant els terminis de prescripció legal, de conformitat amb la legislació vigent aplicable en matèria Tributària, Civil i Mercantil.

En els supòsits en els quals el seu consentiment sigui la base de legitimació, EDITORIAL BARCANOVA tractarà i emmagatzemarà les dades que ens facilita, llevat que revoqui el seu consentiment o s’oposi a l’esmentat tractament. Per a processos de selecció, només tractarem les seves dades durant el temps que duri el procés per al qual ens va remetre el seu currículum, destruint el mateix en el moment que EDITORIAL BARCANOVA li comuniqui que la seva candidatura ha estat desestimada, tret que en l’esmentada comunicació se li sol·licités la seva conservació per a altres processos de selecció que s’estimessin oportuns.

També tractem les seves dades per complir els requisits de la llei aplicable, prevenir accions il·lícites, resoldre disputes, solucionar problemes, executar el nostre contracte i altres accions permeses per la llei. Una vegada que no sigui necessari el tractament de les seves dades i transcorreguts els terminis de prescripció legal, els eliminarem i/o bloquejarem conforme a la nostra política de retenció i supressió de dades.

D’acord als estàndards del sector, EDITORIAL BARCANOVA li informa que manté mesures tècniques i organitzatives contra la destrucció accidental o il·legal, pèrdua o alteració accidental, revelació o accés no autoritzat i altres formes o procediments il·legals.. En aquest sentit, EDITORIAL BARCANOVA adoptarà les mesures de seguretat que resultin adequades per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de dades. Així mateix, informarà qui tingui accés a les seves dades sobre les seves obligacions de seguretat, confidencialitat i del seu deure de guardar secret.