EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

És un llibre digital optimitzat per ser visualitzat a la Pissarra Digital Interactiva (PDI). Reprodueix cada una de les pàgines del llibre de l'alumne.

El llibre digital:

 • És descarregable (visualització on-line i off-line).
 • És multisuport. Podeu accedir-hi des de qualsevol dispositiu (smartphone, tauleta o ordinador).
 • Funciona amb els principals sistemes operatius.
 • Permet utilitzar la mateixa llicència i la mateixa clau d'accés en diferents equips i dispositius electrònics.

Els llibres digitals poden ser integrats en les plataformes més utilitzades en els centres educatius de Catalunya. A més, estan optimitzats per visualitzar-se per mitjà del visor de Blinklearning. Aquest visor funciona en els principals navegadors i dispositius: iPad, Android i Windows RT.

Podeu consultar les mostres dels llibres digitals clicant aquí.

Posem a la vostra disposició un projecte en què es combinen diferents tipologies d'activitats digitals. En els llibres digitals trobareu propostes que van des de les més sistemàtiques fins a les més reflexives, en situacions de treball individual i també en equip, tot combinant diferents eines i recursos digitals.
Activitats autocorrectives

Activitats d'exercitació que fomenten el treball autònom de cada estudiant i li permet avançar al seu propi ritme. El professorat pot saber en tot moment com s'han resolt les activitats.

Autoavaluacions

Conjunt d'activitats autocorrectives en les quals els alumnes poden valorar si han assolit prou bé els coneixements més destacats sobre cada tema. Aquesta modalitat d'activitat deixa traçabilitat.

Activitats obertes

Activitats de redacció lliure que s'incorporen després de cada bloc de contingut. El treball es guarda automàticament i pot ser consultat i avaluat pel professor.

Diari d'aprenentatge. Portfoli

Activitat de redacció en què els alumnes, per mitjà de diferents preguntes, reflexionen sobre el procés d'aprenentatge realitzat al llarg de cada unitat.

Podeu consultar les mostres d'activitats clicant aquí.

Activitats en les quals els alumnes desenvolupen les competències digitals i apliquen els coneixements adquirits en cada trimestre. Estan incloses dins els llibres digitals i n'hi ha en llengua anglesa.

Els Projectes 3.0 es caracteritzen per aquests aspectes:

 • Treball de situacions reals.
 • Ús d'eines i recursos digitals gratuïts.
 • Treball en el núvol.
 • Propostes de treball individual i col·lectiu.
 • Fàcil integració en la dinàmica de l'aula.
 • Orientacions metodològiques.

Podeu consultar les mostres d'aquestes projectes clicant aquí.

GenAva és un generador personalitzable d'avaluacions de diferents cursos i matèries de l'Educació Secundària Obligatòria. La seva base de dades té multitud d'exercicis amb propostes competencials, gràcies als quals podem realitzar diferents proves a cada grup d'alumnes. El programa és descarregable.

El projecte Supera't és una eina educativa innovadora, de continguts digitals, que permet posar en pràctica i desenvolupar les competències de l'alumne.

Supera't s'articula a través d'Itineraris Formatius Competencials i, cada un d'aquests, en etapes. Cada itinerari, amb una durada lectiva entre 18 i 25 hores, situa l'alumne davant una problemàtica real, que ha de resoldre en un context determinat adoptant un rol concret .

Els itineraris són molt transversals i, tot i que se centren en els continguts curriculars de la matèria, també treballen aspectes d'altres àrees.

Per resoldre les qüestions de cada itinerari, l'alumne haurà de fer un treball individual de recerca d'informació. Sovint, també haurà de formar part d'equips, executant un treball cooperatiu amb altres companys de classe.

Els itineraris es poden treballar:

 • Des d'un entorn virtual d'aprenentatge propi.
 • Des de Moodle.

En aquests entorns, el docent marca els ritmes de l'aula, organitza el grup per nivells i rep els informes de l'evolució de cada alumne. Totes aquestes eines li faciliten l'avaluació competencial dels nois i les noies i l'ajuden a fer que aquests assoleixin els continguts curriculars treballats en cada itinerari.

Projecte que aposta per les metodologies emergents en innovació pedagògica i educativa. Es basa en el treball competencial i cooperactiu en què l'alumne és part activa del propi procés d'aprenentatge. Disponible per al primer cicle d'ESO.

Es treballa amb temes de la vida real i de manera interdisciplinària.

S'utilitza la plataforma Moodle i el dossier d'aprenentatge en paper perquè sigui fàcil i còmode de treballar.

Itinerari en Moodle

 • El context. Contextualitzar i presentar el problema o repte a resoldre.
 • Fase 1. Treball individual. Treball personal i individual de recerca i recollida d'informació.
 • Fase 2. Organització de l'equip base. Organització dels equips base: repartiment de responsabilitats i tria de l'àmbit en el qual cada alumne es vol especialitzar.
 • Fase 3. Treball dels grups d'experts. Treball cooperatiu dels alumnes dels equips base que han triat un mateix àmbit o tema.
 • Fase 4. Retorn i treball amb l'equip base. Posada en comú en l'equip base de les decisions preses en el grup d'experts. Resolució del repte.
 • Fase 5. Ens avaluem tots. Per mitjà de rúbriques, cada alumne s'autoavalua. I en les fases 3 i 4 avalua la feina dels seus companys.

Dossier d'aprenentatge

Activitats interrelacionades i complementàries del que es fa en el Moodle.

L'alumne hi trobarà:

 • Activitats per resoldre, per reflexionar a partir de preguntes, per extreure conclusions, etc.
 • Activitats manipulables, de laboratori, maquetes, etc.
 • Espai per prendre notes.
 • Material complementari.

Els Quaderns digitals d'activitats interactives posen a disposició del professorat de Secundària un entorn virtual d'aprenentatge per a l'exercitació de l'àrea de Llengua catalana, castellana i Matemàtiques.

Aquest espai està pensat per afavorir la motivació de l'alumnat i facilitar el seguiment de l'evolució del seu aprenentatge.

Quines són les característiques dels Quaderns Digitals?

 • Disposen d'un ampli ventall d'activitats interactives per exercitar, complementar i consolidar el treball diari dels alumnes.
 • Proporcionen un entorn diferenciat per a docents i alumnes.
 • Permeten crear grups de treball per nivells de coneixement.
 • Faciliten el tractament de la diversitat amb tres nivells de dificultat: bàsic, mitjà i avançat.
 • Proporcionen una valoració automàtica de la feina feta per l'alumne.
 • Generen informes del procés d'aprenentatge tant de l'alumne com del grup.

Com són les activitats?

A la part superior dreta de la pantalla hi trobareu l'enunciat i l'apartat «Recorda», una nota teòrica que orienta l'alumnat en la resolució de l'activitat.

A l'hora de resoldre les activitats, l'alumne disposa de tres intents. En el tercer, però, si encara comet algun error, l'activitat es considera globalment incorrecta. Llavors, se li faciliten les respostes correctes i es passa a l'activitat següent.

To Top